• Para que a vida en sociedade sexa máis fácil existen unhas normas de convivencia que todos debemos cumprir.

  • As normas de convivencia son unha serie de dereitos e deberes baseados no respecto aos demáis.

  • Cada dereito implica unha obrigación.

  • Estes dereitos e deberes están recollidos na Constitución.