• Nun Estado democrático todas as persoas son iguais ante a lei.

  • O dereito á igualdade implica o deber de non discriminar a niguén: ningunha persoa pode ser rexeitada por motivos de sexo, raza,relixión ou crenzas diferentes ás nosas.