Os de urbanismo ocúpanse de establecer as normas de construcción que deben cumprir os edificios; os de tráfico ocúpanse de sinalizar as rúas e regular o tráfico.